Xác Minh Mọi Doanh Nghiệp ở Hồng Kông

Công ty tư vấn Finden China cung cấp (EDD) Thẩm định nâng cao và xác minh công ty chi tiết để giúp bạn giảm rủi ro kinh doanh tại Hồng Kông. Báo cáo thẩm định và xác minh công ty nâng cao của chúng tôi sẽ xác nhận xem khách hàng hoặc đối tác tiềm năng hoặc hiện tại có cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác hay không.

Yêu cầu báo cáo xác minh bằng Tiếng Việt ngay bây giờ

Finden Hongkong Essential Verification

$129

1 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh vắn tắt 

Finden Hongkong Pro Verification

$199

3 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh chi tiết

Đính Kèm Trong Báo Cáo Này

Thông Tin Đăng Ký Công Ty

Thông tin Đăng ký
 • Tên chính thức của Công ty
 • Tình trạng đăng ký
 • Tình trạng hoạt động kinh doanh
 • Số đăng ký
 • Địa chỉ đăng ký
 • Loại hình Công ty
 • Ngày thành lập
 • Ngày hết hạn Giấy phép
 • Người đại diện pháp lý
 • Người giám sát
 • Đơn vị đăng ký
 • Vốn đăng ký
 • Vốn đã góp
 • Năm đạt lợi nhuận gần nhất
 • Lĩnh vực kinh doanh
Ban Quản Trị Công Ty (BQT)

Đối với mỗi thành viên BQT:

 • Tên thành viên BQT
 • Địa chỉ nhà giám đốc
 • CMND của giám đốc
 • Chức danh thành viên BQT
 • Email giám đốc
Thư ký Công ty

Đối với mỗi Thư ký:

 • Tên Thư ký
 • Email Thư Ký
 • Địa chỉ Thư ký
 • CMND của Thư ký
Cổ Đông Công Ty

Đối với mỗi Cổ đông:

 • Tên Cổ đông
 • Địa chỉ Cổ đông
 • Tỷ lệ nắm giữ

Kiểm Tra Pháp Lý Và Danh Tiếng

Kiện Tụng

Đối với mỗi lần diễn ra:

Chống lại Công ty

trong 3 năm gần nhất:

 • Bản chất của vụ kiện
 • Bị đơn
 • Tòa án
 • Thông tin tuyên án
 • Nguyên đơn
 • Loại vụ kiện
 • Số hồ sơ
 • Ngày phán xử

Thông Tin Nâng Cao Về Đăng Ký Công Ty

Đăng ký thuế
 • Số đăng ký thuế
 • Ngày bắt đầu
 • Địa chỉ kinh doanh
 • Đơn vị đăng ký thuế
 • Phân loại kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh
Thay đổi Đăng ký Công ty

Trong 3 năm gần đây:

 • Thay đổi tên công ty chính thức
 • Thay đổi cổ đông
 • Thay đổi địa chỉ đã đăng ký
 • Thay đổi Ban quản trị
 • Thay đổi vốn đăng ký
 • Thay đổi Thư ký Công ty

Biểu Đồ Sở Hữu

Tính năng Biểu đồ
 • Loại cổ đông được mã hóa bằng màu sắc
 • Tên cổ đông bằng tiếng Trung và tiếng Anh
 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Cổ đông được Bảo đảm

Các cấp độ bao gồm:

Cổ đông Công ty:

Cổ đông Cá nhân:

 • Cổ đông cấp 1
 • Cổ đông cấp 2
 • Các công ty Hong Kong
 • Các công ty Trung Hoa Đại Lục
 • Các công ty nước ngoài*
 • Cơ quan Chính phủ
 • Cổ đông người Trung Quốc
 • Cổ đông nước ngoài

Lưu ý: Có thể không cung cấp được thông tin Cổ đông thuộc công ty ở ngoài Trung Quốc

Địa Chỉ Doanh Nghiệp

Đặc điểm Mặt bằng
 • Địa chỉ công ty
 • Hình ảnh mặt bằng
Khu vực xung quanh (kèm hình ảnh bản đồ trực tuyến)
Miêu tả Mặt bằng

Mặt bằng:

 • Địa chỉ chính thức