Xác Minh Bất Kì Nào Công Ty Tại Trung Quốc

Công ty tư vấn Finden China cung cấp (EDD) Tăng cường thẩm định và xác minh công ty chi tiết để giúp bạn giảm rủi ro kinh doanh tại Trung Quốc. Báo cáo thẩm định và xác minh công ty nâng cao của chúng tôi sẽ xác nhận xem khách hàng hoặc đối tác tiềm năng hoặc hiện tại có cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác hay không.

Yêu cầu báo cáo xác minh bằng Tiếng Việt ngay bây giờ

Finden China Essential Verification

$69

1 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh thiết yếu

Finden China Pro Verification

$169

3 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh mở rộng

Finden China Full Scope Verification

$289

5 Working Days

Bản PDF báo cáo xác minh cao cấp

Đính Kèm Trong Báo Cáo Này

Thông Tin Đăng Ký Công Ty

Thông tin Đăng ký
 • Tên chính thức của Công ty
 • Tình trạng đăng ký
 • Tình trạng hoạt động kinh doanh
 • Số đăng ký
 • Địa chỉ đăng ký
 • Loại hình Công ty
 • Ngày thành lập
 • Ngày hết hạn Giấy phép
 • Người đại diện pháp lý
 • Người giám sát
 • Đơn vị đăng ký
 • Vốn đăng ký
 • Vốn đã góp
 • Năm đạt lợi nhuận gần nhất
 • Lĩnh vực kinh doanh
Ban Quản Trị Công Ty (BQT)

Đối với mỗi thành viên BQT:

 • Tên thành viên BQT
 • Chức danh thành viên BQT
Cổ Đông Công Ty

Đối với mỗi Cổ đông:

 • Tên Cổ đông
 • Ngày đầu tư gần nhất
 • Tỷ lệ nắm giữ

Lưu ý: Thông tin cổ đông của công ty nước ngoài cần phải có nghiên cứu bổ sung

Kiểm Tra Pháp Lý Và Danh Tiếng

Hoạt động kinh doanh bất thường

Đối với mỗi lần diễn ra:

 • Ngày báo cáo 
 • Tình trạng
 • Giải pháp
 • Nguyên nhân 
 • Ngày giải quyết
Xử phạt hành chính

Đối với mỗi hình phạt

 • Ngày xử phạt
 • Lỗi vi phạm
 • Loại vi phạm
 • Cơ quan xử lý
Kiện Tụng

Dữ liệu được lấy từ lợi nhuận hàng năm đã có mới nhất

Đối với mỗi trường hợp:

 • Bản chất của vụ kiện
 • Bị đơn
 • Tòa án
 • Phán xử
 • Nguyên đơn
 • Loại vụ kiện
 • Số hồ sơ
 • Ngày phán xử
Thực thi Pháp luật

Đối với mỗi trường hợp thực thi:

 • Số hồ sơ
 • Ngày nộp hồ sơ 
 • Danh sách doanh nghiệp không trung thực?

 • Tên Tòa án
 • Mục tiêu thực thi

Thông Tin Nâng Cao Về Đăng Ký Công Ty

Đăng ký Ngoại thương
 • Tên hoạt động tiếng Anh
 • Mã doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Ngày đăng ký
Thay đổi Đăng ký Công ty

Tất cả hồ sơ về:

 • Thay đổi tên công ty chính thức
 • Thay đổi loại hình công ty
 • Thay đổi Người giám sát
 • Thay đổi Lĩnh vực kinh doanh
 • Thay đổi cổ đông
 • Thay đổi địa chỉ đã đăng ký
 • Thay đổi đại diện pháp lý
 • Thay đổi vốn đăng ký
 • Thay đổi Ban quản trị

Biểu Đồ Sở Hữu

Tính năng Biểu đồ
 • Tên cổ đông bằng tiếng Trung và tiếng Anh
 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
 • Loại cổ đông được mã hóa bằng màu sắc
Cổ đông được Bảo đảm

Các cấp độ bao gồm:

Cổ đông Công ty:

Cổ đông Cá nhân:

 • Cổ đông cấp 1
 • Cổ đông cấp 2
 • Cổ đông cấp 3
 • Các công ty Trung Hoa Đại Lục
 • Các công ty Hong Kong
 • Các công ty nước ngoài*
 • Cơ quan Chính phủ
 • Cổ đông người Trung Quốc
 • Cổ đông nước ngoài

Lưu ý: Thông tin cổ đông của công ty nước ngoài cần phải có nghiên cứu bổ sung

Địa Chỉ Doanh Nghiệp

Đặc điểm Mặt bằng
 • Địa chỉ công ty
 • Hình ảnh mặt bằng
Khu vực xung quanh (kèm hình ảnh bản đồ trực tuyến)
Miêu tả Mặt bằng

Kiểm tra 3 mặt bằng

 • Địa chỉ chính thức
 • Địa chỉ đăng kí khác
 • Địa chỉ liên hệ

Công Ty Con & Chi Nhánh

Các Công ty đã được Đầu tư

Đối với mỗi Công ty:

 • Tên công ty đã đầu tư
 • Số tiền đã đầu tư
 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Các Chi nhánh

Đối với mỗi chi nhánh:

 • Tên chi nhánh
 • Người chịu trách nhiệm
 • Địa chỉ đăng ký chi nhánh
 • Số đăng ký chi nhánh
 • Ngày đăng ký chi nhánh
 • Lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh

Dữ liệu được lấy từ lợi nhuận hàng năm đã có mới nhất

Lợi Nhuận Hàng Năm

Thông tin Cơ bản đã Công bố
 • Ngày nộp lợi nhuận hàng năm
 • Địa chỉ email
 • Số lượng nhân viên nữ
 • Địa chỉ liên hệ
 • Trang web
 • Loại lãi suất có kiểm soát
 • Số điện thoại liên hệ
 • Số lượng nhân viên
 • Hoạt động kinh doanh chính
Cổ đông đã Công bố

Đối với mỗi Cổ đông:

 • Tên Cổ đông 
 • Chi tiết vốn đã góp
 • Chi tiết vốn đã đăng ký
Các Thay đổi về Sở hữu Cổ phần đã Công bố

Đối với mỗi thay đổi sở hữu

cổ phần:

 • Tên Cổ đông
 • Sở hữu hiện tại 
 • Sở hữu trước đó 
 • Ngày thay đổi
Disclosed Financial Details

Dữ liệu được lấy từ lợi nhuận hàng năm đã có mới nhất

 • Tổng tài sản
 • Tổng số thuế đã trả
 • Lợi nhuận ròng
 • Tổng doanh thu
 • Tổng vốn chủ sở hữu
 • Tổng nợ phải trả
 • Doanh thu hoạt động 
 • Tổng lợi nhuận
Các khoản Đầu tư đã Kê khai

Đối với mỗi khoản đầu tư:

 • Tên công ty đã được đầu tư
 • Số đăng ký công ty đã được đầu tư
Bên Bảo đảm Bên ngoài được Công bố

Đối với mỗi bảo đảm

bên ngoài:

 • Tên chủ nợ 
 • Loại nợ đã nợ các chủ nợ chính
 • Thời hạn trả nợ
 • Hình thức bảo đảm
 • Tên người ghi nợ
 • Số tiền nợ đã nợ các chủ nợ chính
 • Thời hạn bảo đảm

Chứng Nhận & Giấy Phép Của Công Ty

Giấy phép Trang web

Đối với mỗi Trang web:

 • Giấy phép ICP
 • Ngày cấp giấy phép
 • URL
Nhãn hiệu

Giới hạn trong 100 nhãn hiệu đầu tiên được đăng ký tại Trung Quốc

Đối với từng nhãn hiệu:

 • Logo nhãn hiệu
 • Phân loại nhãn hiệu
Sở hữu trí tuệ

Giới hạn trong 100 sở hữu trí tuệ đầu tiên được đăng ký tại Trung Quốc

Tên của sản phẩm

 • Mã vạch trí tuệ
 • Loại hình trí tuệ